Favorites

Your favourites are shown below. You can add and remove as many as you like!
Select Date

Teams

QGhappy

China

Team Members

Fly Yunfei Peng
Hurt Sheng qin Xia
月色 Tao Liu
小胖 Daheng Li
妖刀 Zhong Letian
帆帆 Fan Yang
杰杰 Jiejie Yan
向鱼 Youqi Cai
晨晨 Chen Wang
筱辉 Yanghui Guo
夜宸 Chuxin Zou

Statistic

Last month
Wins 0
Losses 0
Draws 0
Win Rate
All time
Wins 56
Losses 49
Draws 0
Win Rate

Performance

Performace by Month

Latest matches

Matches

Today

Today’s earlier broadcasts

Upcoming

Events

Favourites

Add to Favorites

  • QGhappy

Share

Add to Calendar