Favorites

Your favourites are shown below. You can add and remove as many as you like!
Select Date

Teams

Bilibili Gaming Junior

China

Team Members

Jwei Jun-Wei Sun
Can Peng-Fei Liu
Rise Zhang Sheng
huanhuan- Zi-Liang Jiao
Price Zi-Jun Qiu
Baiye Wen-Xue Liu
Xiaoxia Jing-Yao Xia
Aherusi Wei-Liang Hu
lamb Zhuo-Ya Zhang
Junhao Jun-Hao Luo

Statistic

Last month
Wins 0
Losses 0
Draws 0
Win Rate
Current month
Wins 0
Losses 0
Draws 0
Win Rate
All time
Wins 92
Losses 71
Draws 1
Win Rate

Performance

Performace by Month

Latest matches

Worst Played Maps
Summoner's Rift 46%

Matches

Today

Today’s earlier broadcasts

Upcoming

Events

Favourites

Add to Favorites

  • Bilibili Gaming Junior

Share

Add to Calendar